دستورالعمل های تبادل اطلاعات با سپاس

عنوان سند

توضيحات

راهنماي واكشي اطلاعات از سپاس

در اين سند جزئيات مربوط به روشهاي مختلف واكشي اطلاعات از سپاس تشريح شده است.

راهنماي تبادل اطلاعات با سرويس داده پيام اطلاعات خدمات سلامت (سند روكش اسناد بيمارستاني)

در اين سند جزئيات مربوط به سرويس تبادل داده هاي اسناد بيمارستاني با سامانه سپاس (بر اساس تغييرات مورد نياز در راستاي طرح تحول نظام سلامت) تشريح گرديده است.

راهنماي تبادل اطلاعات سيستم هاي آزمايشگاهي با سپاس

در اين سند جزئيات مربوط به سرويس تبادل داده هاي آزمايشگاهي و آزمايشات با سامانه سپاس تشريح گرديده است.براي دريافت واحد هاي مربوط به آزمايشات باليني برو روي لينك زير كليك نمائيد.

راهنماي تبادل اطلاعات ثبت سكته هاي قلبي (MI) با سپاس

در اين سند به توضيح چگونگي تبادل اطلاعات با سرويس ثبت سكته هاي قلبي پرداخته شده است.

راهنماي تبادل اطلاعات نظام ثبت مرگ با سامانه پرونده الكترونيكي سپاس

در اين سند به توضيح چگونگي تبادل اطلاعات با سرويس ثبت مرگ پرداخته شده است.

راهنماي تبادل اطلاعات سيستم هاي آرشيو و مخابره تصاوير پزشكي با سپاس

در اين سند به توضيح چگونگي تبادل اطلاعات با سرويس ثبت تصاوير پزشكي پرداخته شده است.

راهنماي تبادل اطلاعات ثبت غربالگري ديابت با سپاس

در اين سند جزئيات مربوط به سرويس ثبت غربالگري ديابت تشريح شده است.

راهنماي تبادل اطلاعات شركت هاي پخش دارو

در اين سند جزئيات مربوط به تبادل اطلاعات شركت هاي پخش دارو با سپاس تشريح شده است.

راهنماي بازخواني اطلاعات از سپاس

در اين سند جزئيات مربوط به بازخواني اطلاعات از نود سپاس با استفاده از سرويس SRG و مبتني بر توكن امضاي ديجيتال تشريح شده است.

راهنماي تبادل اطلاعات گزارش آسيب شناسي با سپاس

در اين سند جزئيات مربوط به تبادل اطلاعات گزارش آسيب شناسي با سپاس تشريح شده است.

راهنماي تبادل داده هاي مديريت تخت هاي بيمارستاني

در اين سند جزئيات مربوط به ارسال اطلاعات سيستم مديريت تخت هاي بيمارستاني به سپاس تشريح شده است.

راهنماي تبادل اطلاعات داده پيام پذيرش بر خط مراكز ارائه دهنده خدمات سلامت

در اين سند جزئيات مربوط به ارسال، داده پيام پذيرش بر خط مراكز ارائه دهنده خدمات سلامت، با سپاس تشريح شده است.

استاندارد تبادل اطلاعات داده پيام نظام ارجاع- از مجموعه دستورالعمل هاي سياب -

در اين سند جزئيات مربوط به تبادل اطلاعات، داده پيام نظام ارجاع، با سپاس تشريح شده است.

استاندارد تبادل اطلاعات داده پيام نظام ارجاع- بازخوراند - از مجموعه دستورالعمل هاي سنا -

در اين سند جزئيات مربوط به تبادل اطلاعات، داده پيام نظام ارجاع- بازخوراند، با سپاس تشريح شده است.

راهنماي فني سامانه يكپارچه اطلاعات بهداشت (سياب)

در اين سند نحوه تبادل اطلاعات بين سامانه يكپارچه اطلاعات بهداشت(سياب) و سامانه هاي ثبت كننده اطلاعات سلامت تشريح شده است.

راهنماي تبادل اطلاعات داده پيام تجويزگر دارو(نسخه نويسي)

در اين سند چگونگي تبادل داده هاي تجويزگر دارو در هنگام نسخه نويسي دارويي تشريح شده است.

راهنماي تبادل اطلاعات نسخ دارويي داروخانه(نسخه پيچي)

در اين سند چگونگي تبادل داده هاي داروخانه در هنگام نسخه پيچي نسخ دارويي تشريح شده است.

تاریخ به روز رسانی:
1397/10/19
تعداد بازدید:
1009
Powered by DorsaPortal