برنامه عملیاتی سال 96

برنامه ريزي

از زماني كه بشر به فرداي خود انديشيد، براي آينده هدف تعيين كرد و بدين ترتيب فرآيند برنامه ريزي آغاز شد.

برنامه ريزي گذر از يك گام به گام بعدي نيست بلكه فرآيندي خلاق است و ميتواند پيشاز تصميم نهايي چندين مرتبه تغيير و بازبيني گردد.

برنامه ريزي يعني انتخاب اهداف درست و انتخاب مسير، راه، وسيله و روش درست براي تامين هدف. به عبارتي در برنامه ريزي، اهداف و اقدامات لازم براي مواجهه با تغييرات و عوامل نامطمئن پيش بيني ميشود برنامه ريزي فرآيندي است كه همه تلاشها و فعاليتها را در راستاي هدف، راه رسيدن به آن و چگونگي طي مسير، تركيب و ادغام ميكند.

برنامه ريزي ترسيم شمايي از گذشته براي تصميمگيري در زمان حال براي انجام اقدامي در آينده ميباشد.

برنامه عملياتي چيست؟

 چگونگي تعيين اهداف و تبديل اين اهداف به صورت عمليات و پيش بيني روش هاي اجراي آن عمليات مي باشد. شناخت ، پيش بيني و تعيين مراحل و توالي عمليات به تفكيك زمان ؛ هزينه ؛ نيروي انساني لازم براي هر يك ؛ كنترل و در صورت لزوم تجديد نظر در آنها (در محدوده تعيين شده توسط برنامه ريزي جامع

 برنامه عملياتي 96

رديف

حوزه فعاليت

عنوان فعاليت

تاريخ شروع

تاريخ پايان

واحد/واحدهاي همكار

1

آمار

تهيه و تدوين سالنامه آماري سال 95-94

96/05/01

96/07/30

كليه معاونت ها

2

اصلاح وبازبيني اطلاعات نقاط شمس تحت پوشش دانشكده

96/01/01

96/12/29

معاونت بهدشتي

3

راه اندازي سامانه جامع آماري جهت يكپارچه سازي آمار

96/050/01

96/07/01

كليه معاونت ها

4

تشكيل كارگروه تخصصي آمار

96/05/01

96/07/31

ستاد دانشكده

5

ساخت آرشيو الكترونيكي آمارها به صورت ساليانه

96/04/01

96/09/30

مديريت آماروفناوري اطلاعات

6

زير ساخت
 و شبكه

نصب و راه اندازي سيستم اطفاء حريق

96/04/01

96/05/31

معاونت توسعه

7

بروز نمودن تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري مورد نياز و از رده خارج نمودن تجهيزات ناپايدار

96/01/01

96/12/29

مديريت آمار وفناوري اطلاعات

8

استاندارد سازي اتاق سرور دانشكده

96/01/01

96/12/29

معاونت توسعه

9

بررسي وكارشناسي كاركرد و اختلالات موجود در شبكه Lan ستاد و زير مجموعه

96/01/01

96/12/29

مديريت آمار وفناوري اطلاعات

10

نظارت و توزيع مناسب پهناي باند اينترنت و اينترانت ستاد

96/01/01

96/12/29

مديريت آمار وفناوري اطلاعات

11

مجهز نمودن كليه بيمارستان ها به UPS10KVA جهت حفاظت سرور HIS

96/01/01

96/07/30

بيمارستان ها

12

برقراري ارتباط شمس كليه نقاط تحت پوشش دانشكده

96/01/01

96/12/29

معاونت بهدشتي

13

مستند سازي كليه تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري شبكه ستاد دانشكده

96/04/01

96/11/30

ستاد مركزي دانشكده

14

امنيت اطلاعات

بروز رساني دستگاه فايروال MITUTM

96/01/01

96/02/31

مديريت آماروفناوري اطلاعات

15

خريد دستگاه فايروال ديگر براي حفاظت شبكه Lan

96/05/01

96/08/30

معاونت توسعه

16

خريد آنتي ويروس تحت شبكه براي جلوگيري از ورود هرگونه ويروس و بدافزار

96/01/01

96/03/31

معاونت توسعه

17

تهيه BACKUP از كليه سرورها و دخيره سازي آنها بر روي DVD به صورت آرشيو ماهانه

96/01/01

96/12/29

مديريت آماروفناوري اطلاعات

18

تغيير كليه Password هاي سرورها و سامانه ها ستاد به صورت ماهيانه

96/01/01

96/12/29

مديريت آماروفناوري اطلاعات

19

اجراي طرح مانيتورينگ شبكه و رصد مشكلات احتمالي در شبكه

96/07/01

96/09/30

معاونت توسعه

20

سخت افزار 
و
 نرم افزار

انجام تغييرات اساسي در اتوماسيون اداري (الگوها-ساختار سازمان-سازمان هاي مرتبط-نكات روز)

96/01/01

96/03/31

مديريت آمار و فناوري اطلاعات

21

انجام تغييرات اساسي در پرتال دانشكده(پوسته ها- فرم ها-لينك ها-خبرها و تكميل صفحات وب)

96/01/01

96/04/31

مديريت آمار وفناوري اطلاعات

22

طراحي فرم شناسنامه سيستم هاي نرم افزاري و بايگاني آنها

96/05/01

96/07/30

مديريت آماروفناوري اطلاعات

23

راه اندازي سيستم پشتيباني آنلاين(Ticket) جهت راهنمايي و رفع مشكلات احتمالي زير مجموعه

96/04/01

96/05/31

مديريت آمارو فناوري اطلاعات

24

راه اندازي سامانه جامع كارآفريني جهت ثبت اطلاعات درخواست هاي مراجعين

96/04/01

96/06/31

معاونت توسعه

25

راه اندازي سيستم اتوماسيون تردد (آذرخش)

96/06/01

96/07/30

معاونت توسعه

26

راه اندازي سيتم PACS يكپارچه در ستاد مركزي

96/08/01

96/12/29

معاونت درمان - معاونت توسعه

27

راه اندازي سامانه نقل و انتقالات كاركنان و دانشجويان

95/06/01

96/07/30

معاونت توسعه

28

راه اندازي پست الكترونيكي و توسعه آن

96/01/01

96/03/31

مديريت آمارو فناوري اطلاعات

29

طراحي فرم شناسنامه سخت افزار سيستم هاي موجود در ستاد و زير مجموعه جهت نظارت بر رايانه ها

96/07/01

96/08/30

مديريت آمارو فناوري اطلاعات

30

اتصال كليه دستگاه هاي تردد (تايمكس) به سرور ستاد

96/01/01

96/08/30

معاونت توسعه

31

طراحي و توسعه سامانه جامع ارباب رجوع

96/01/01

96/02/31

مديريت آمارو فناوري اطلاعات

32

طراحي سامانه پاسخگويي به شكايات مردمي

96/01/01

96/02/31

مديريت آمارو فناوري اطلاعات

33

راه اندازي سيستم نوبت دهي بصورت منسجم و يكپارچه

96/06/01

96/08/30

معاونت درمان - معاونت توسعه

34

برقراري ارتباط سامانه 190 در مديريت غذا و دارو

96/05/01

96/05/31

مديريت غذا و دارو

35

نصب و راه اندازي سيستم مديريت و نگهداشت تجهيزات پزشكي

96/05/01

96/05/31

مديريت غذا و دارو

36

آموزش 
و
 اطلاع رساني

برگزاري كارگاه هاي آموزشي پرتال براي بهبود وضعيت پرتال و اطلاع رساني مناسب

96/05/01

96/06/31

روابط عمومي

37

توانمند سازي نيروهاي IT درحوزه هاي مختلف آموزشي(شبكه-امنيت-پرتال-...)

96/01/01

96/07/29

معاونت توسعه

38

برگزاري دوره هاي آموزشي ICDL به صورت 6 ماهه

96/01/01

96/12/29

معاونت توسعه

39

برگزاري كارگاه آموزشي و رفع اشكال اتوماسيون اداري

96/01/01

96/12/29

روابط عمومي

40

ايجاد و تدوين كتابچه و فايل هاي آموزشي مرتبط با حوزه آمار و IT

96/07/01

96/09/30

مديريت آمارو فناوري اطلاعات

42

مديريتي

تعيين شرح وظايف كليه نيروهاي IT دانشكده و زير مجموعه

96/01/01

96/03/31

مديريت آمارو فناوري اطلاعات

43

تشكيل كارگروه هاي تخصصي آمار-شوراي فناوري و اطلاعات-HIS و سپاس-كميته فني IT

96/01/01

96/05/31

كليه معاونت ها

44

يكسان سازي فرمت كليه قراداد هاي فناوري و اطلاعات در ستاد وزير مجموعه

96/01/01

96/07/30

مديريت آمارو فناوري اطلاعات

45

ارزيابي و پايش عملكرد نيروهاي IT ستاد و زير مجموعه

96/01/01

96/12/29

مديريت آمارو فناوري اطلاعات

47

پيگيري كليه معوقات قرادادهاي IT سال گذشته ستاد و زير مجموعه

96/01/01

96/12/29

معاونت توسعه

48

پيگيري كليه قرادادهاي پشتيباني سال 95 حوزه IT ستاد و زير مجموعه

96/01/01

96/07/30

معاونت توسعه

49

پيگيري حق فني ،آنكالي و حق مسئوليت كارشناسان فناوري اطلاعات ستاد و زير مجموعه

96/01/01

96/08/30

معاونت توسعه

50

پيگيري اخذ مجوزهاي لازم براي گذراندن دوره هاي آموزشي براي كارشناسان فناوري اطلاعات

96/01/01

96/07/30

معاونت توسعه

51

پيگيري براي مشخص كردن بودجه و اعتبارات مشخص براي حوزه IT

96/01/01

96/07/30

معاونت توسعه

52

تشكيل كميته راهبردي امنيت اطلاعات - تشكيل كميته دولت الكترونيك

96/01/01

96/05/31

مديريت آمارو فناوري اطلاعات

 
تاریخ به روز رسانی:
1397/07/20
تعداد بازدید:
618
Powered by DorsaPortal