نظرسنجیمتن نظرسنجی در این قسمت قرار گرفته و توسط آیتم های زیر کاربر می تواند در نظرسنجی سازمان شرکت نماید.